MENU

06 - 53 63 35 43

Lesvoorwaarden

 • Je bent hier
 • Home
 • Lesvoorwaarden

Artikel 1

Rijschool Remy Buiting houdt zich aan de volgende afspraken:

 1. Je krijgt praktijkles van een rij-instructeur die aan de eisen voldoet van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM). Zo heeft hij een geldig instructeurscertificaat.
 2. Je krijgt altijd les van dezelfde rij-instructeur.
 3. Je rijexamen moet binnen twee weken nadat je dat aangevraagd en betaald hebt door de rijschool bij het CBR, of het BENOR zijn aangevraagd. Hiervoor moet de rijschool de aanvraag  met bijlagen toesturen en de kosten voldoen aan het exameninstituut.
 4. Je legt het rijexamen in principe af met de auto waarin jij rijles hebt gehad. Het kan echter ook gebeuren dat je het examen doet in een andere auto van eenzelfde of een gelijkwaardige type.
 5. De rijschool moet voor het geval er iets gebeurt waarvoor hij ten opzichte van jou aansprakelijk is een goede bedrijfsverzekering hebben afgesloten.

Artikel 2

Ook jij moet je aan enkele afspraken houden.

 1. Zorg ervoor dat je tijdig en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar staat. Ben je iets te laat, wees er dan gerust op dat je instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats zal wachten. Ben je er dan niet, dan heeft rijschool Remy Buiting het recht om je die rijles toch in rekening te brengen.
 2. Je mag een rijles afzeggen of verschuiven. Doe dit dan wel zo vroeg mogelijk, want als je binnen 48 uur van de afgesproken tijd een rijles afzegt of verandert, heeft de rijschool het recht je deze les toch te laten betalen. Feestdag en zondagen niet meegerekend. Zaterdag tot 13.00 uur.
 3. Afzeggen kan zowel telefonisch als mondeling bij de instructeur in de auto.
 4. Een te laat afgezegde les wordt niet bij je in rekening gebracht als je een dringende reden hebt waardoor redelijkerwijs niet van je verwacht kan worden dat je de rijles betaalt. Dit is niet snel het geval. Een dringende reden is bijvoorbeeld als er een overledene is in je naaste familie (t/m 2e graad) en de begrafenis moet nog plaatsvinden of als je met spoed bent opgenomen in het ziekenhuis. Geen dringende reden is ziekte, zonder spoed ziekenhuisopname of vakantie.
 5. Maak het overeengekomen lesschema af en probeer niet tussentijds ineens het examen al af te leggen, zonder dat alle examenonderdelen voldoende zijn voorbereid.
 6. Bij een tussentijdse toets en bij een rijexamen moet je een geldig legitimatiebewijs en een geldig theoriecertificaat kunnen tonen.

Artikel 3

Over de betaling van de rijlessen en examen.

 1. Het is gebruikelijk dat de praktijkles  vooraf in termijnen wordt betaald  per pin of in een geheel overmaken met ideal betaalmethode.
 2. Het examengeld dient voor aanvang bij Remy Buiting op de rekening te zijn bijgeschreven.
 3. Stel dat jouw examen niet doorgaat, dan geldt het volgende:
  • Als je niet of te laat op je examen verschijnt vanwege oorzaken die aan jou toegekend  kunnen worden.
  • Dan moet je het nieuwe examen betalen. Je moet die kosten bijvoorbeeld dragen als jouw examen niet kan doorgaan, omdat je dan met vakantie  bent, tenzij  je bij de aanvraag van je examen de vakantiedata aan jouw rijschool schriftelijk  had doorgegeven. Ook als bijvoorbeeld  jouw examen niet doorgaat, omdat je niet de juiste, geldige documenten kon tonen (legitimatiebewijs en het theoriecertificaat), moet je de kosten van een nieuw  examen zelf dragen.
  • Stel dat het examen niet doorgaat vanwege het slechte weer, bijvoorbeeld  door ijzel of sneeuw.
  • Dan hoef je het nieuwe examen niet zelf te betalen. De rijschool heeft wel het recht om aan jouw de kosten van een rijles van 1 uur en 30 minuten door te berekenen.

Artikel 4

Stoppen met lessen

 1. Als je geen vast aantal lessen of geen vaste lesperiode hebt afgesproken, dan kun je met je opleiding stoppen, waarbij je rekening moet houden met een opzegtermijn van 48 uur.
 2. Heb je wel een vast aantal lessen of vaste lesperiode (bijvoorbeeld een pakket of spoedopleiding) afgesproken, dan kun je alleen stoppen met lessen als je hiervoor een ernstige reden hebt.

Het moet dan zo zijn, dat van jou redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat je de opleiding voortzet. Als je dan kunt stoppen, dan dien je wel te betalen:

 • Het geld van de lessen die gereden zijn. Voor de lessen waar korting is over gegeven zal het normale tarief berekend worden.
 • Administratiekosten t.w.v. € 25,-
 • Het door de rijschool al betaalde tussentijds toets en/of examengeld.

Artikel  5

Vrijwaring 

Stel dat je tijdens de rijles of het rijexamen een bekeuring krijgt of schade veroorzaakt aan de auto van een andere weggebruiker of aan jouw lesauto. Dan gelden de volgende afspraken :

 1. De rijschool houder kan je in de regel niet aansprakelijk stellen voor of voor schades. Hij draagt zelf het risico.
 2. Als je in de auto je zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van je instructeur een aanrijding plaatsvindt, dan kan je wel aansprakelijk worden gesteld.
 3. Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijlessen onder invloed van alcohol en andere middelen die  je rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat je wel onder invloed was, wordt je wel aansprakelijk gesteld.
 4. Indien een leerling, hem/haar bij rechtelijke uitspraak de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen of zijn/haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt, vrijwaart de leerling de rijschool volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel te vergoeden, alsmede alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

De cursist verklaart hierbij zich aan de lesvoorwaarde te zullen houden.